Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych stanowi dla FurnDirect Dominik Szpakowski najwyższy priorytet. Poniżej zawarte są informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz stosowania plików cookies.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz odwiedzających stronę www przekazanych nam dobrowolnie w ramach w ramach odwiedzin naszej witryny, profilu na Facebook, w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub innych wyraźnie określonych w tym w Regulaminie w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest FurnDirect Dominik Szpakowski, ul. Grunwaldzka 2, 42-311 Żarki Letnisko, NIP: 9542323810; e-mail: biuro@furndirect.pl, zwany dalej na potrzeby niniejszej polityki „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych w tym ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 5. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej Administratora bez podawania danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną. Dane osobowe takie są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane .

§ 2 CEL, ZAKRES I PODSTAWA ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  • Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu usług poprzez stronę www.
  • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
  • Analiza poprzez pliki cookies
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;. W wypadku Usługobiorców zawierających umowy o świadczenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej Usługodawca może wymagać podania innych danych w tym o stanie zdrowia. Podanie danych może być konieczne w celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia i życia Usługobiorcy. Dane te nigdy nie są przesyłane drogą elektroniczną, nie są podawane poprzez stronę www ale przechowywane mogą być w programach  obsługi klienta Administratora.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa ust. 2 jest dobrowolne, ale w określonych sytuacjach może być niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej lub umowy o świadczenie Usług świadczonych droga elektroniczną.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgoda lub konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną bądź podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 5. Podane przez Klientów dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.

§ 3 DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług (dane eksploatacyjne):
  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis i nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; To z jakich praw może Klient skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzane są jego dane oraz celu ich przetwarzania
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@furndirect.pl albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres wymagany obowiązkami prawnymi w tym 5 lat od dnia wystawienia ostatniej faktury/rachunku zgodnie z ustawą o rachunkowości a przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie). Dane przekazane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z administratorem, których wskazuje się w § 5 niniejszej polityki przetwarzają dane zebrane za pośrednictwem strony www w celu skierowania reklamy opartej na zainteresowaniach Klientów. Dane jakie mogą być przekazywane to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Klienta, identyfikator reklamy mobilnej (MAID) (który pozwala programistom aplikacji mobilnych określić, kto korzysta z ich aplikacji mobilnych), identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę w której klient odwiedził witrynę, zachowanie w witrynie takie jak czas jej przeglądania przez klienta oraz przejawiane przez niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których klient używa do lokalizowania i odwiedzania witryny, informacje na temat korzystania przez klienta z narzędzi (np. do wyszukiwania określonych treści w witrynie)  oferowanych przez Partnerów Administratora, które mogą być udostępniane w witrynie. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji klientów.
 9. Dane określone w ust 8 zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się w § 5 niniejszej polityki.

§ 5 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin strony/witryny. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Administrator może wykorzystywać Cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, realizacji procesów niezbędnych dla jej pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania klienta w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji klienta w serwisie, zapamiętania lokalizacji klienta, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a także w celu świadczenia usług reklamowych.
 4. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji grup klientów, którzy podzielają określone zainteresowania, w celu umożliwienia udostępniania treści zawartych w witrynie na innych stronach internetowych.
 5. Administrator wykorzystuje następujące cookies zewnętrzne:
  • W celu polubienia strony Administratora lub bezpośredniego przejścia do profilu FurnDirect Dominik Szpakowski na Facebooku za pomocą̨ serwisu Facebook Connect niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany(a) do Facebooka administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) – szczegóły i polityka Cookiem fb https://www.facebook.com/policies/cookies
  • W celu lokalizacji usługi Google Map i Google Earth za pomocą serwisu Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na ten temat: https://privacy.google.com/intl/pl/businesses/mapscontrollerterms/
 6. Poniżej można wyrazić zgodę na korzystanie z zewnętrznych plików cookie służących do profilowania w celach marketingowych zainstalowanych za pośrednictwem naszych stron i serwisów, lub zobaczyć wcześniej dokonany wybór, które można dowolnie zmieniać w każdej chwili.
ŹródłoNazwa domeny cookieTyp CookiePolityka Cookies
FacebookFacebook.comProfilowaniehttps://www.facebook.com/policies/cookies
GoogleGogle.comLokalizacjahttps://privacy.google.com/intl/pl/businesses/mapscontrollerterms/

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wadliwe działanie witryn stron trzecich wymienionych na tej stronie.

 1. Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
  • Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
  • Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 5 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies w tym plików cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca takiej witryny lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
  • Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/ .
 2. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona internetowa może ale nie musi zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu i strony Administratora.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Usługi dla hoteli

Usługi dla hoteli

Usługi dla restauracji

Usługi dla restauracji

Aranżacja wnętrz

Aranżacja apartamentów

Remonty budowlane

Usługi budowlane

Masz pytania związane z naszą ofertą? Chcesz nawiązać współpracę? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 13:00.

FurnDirect – kontakt z biurem

ul. Grunwaldzka 2

42-311 Żarki Letnisko

NIP: 9542323810

Godziny otwarcia:

Pn – pt 8:00 – 16:00

Sobota 9:00 – 13:00

Telefon FurnDirect+48 669 050 566

E-mail FurnDirectbiuro@furndirect.pl

FurnDirect – kontakt z produkcją

Telefon FurnDirect+48 787 616 672

E-mail FurnDirectdominik.szpakowski@furndirect.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest FurnDirect Dominik Szpakowski z siedzibą w Krakowie, ul. Jasna 2A, 42-311 Żarki Letnisko, NIP: 9542323810.

  Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.